За Нас

Радиовръзки с подвижни обекти във VHF/UHF обхвата – това е най-кратката характеристика и същност на фирмата.

От 1963 г. до сега дейността на звеното остава неизменна и насочена в направление научно-изследователска и проекто-конструкторска дейност по създаване на апаратура за подвижни радиовръзки. През годините то се е занимавало и с разработка на концепциите, развитието и реализацията на служебни (ведомствени) радиовръзки, както за страната, така и по линията на двустранното и многостранно международно сътрудничество.

В началото се започва с лампови и хибридни, а по-късно и с транзисторните УКВ мобилни радиотелефони в диапазона 50 и 160 MHz.

През 70-те години на базата на тънкослойна хибридна технология са разработени и семействата портативни радиотелефони. Паралелно са реализирани редица елементи на системите за радиовръзка със селективно повикване – пултове за дистанционно управление, мрежови захранвания, дуплексни филтри, мобилни и стационарни антени. Апаратурата работи в честотните диапазони 33 – 58 MHz, 148 – 174 MHz, 300 – 344MHz, 400 – 470 MHz.

През 1998г. звеното се обособява в отделна частна фирма “ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ” ООД с цел създаване на по-гъвкава организация и оптимален мениджмънт.

Генералната идея на нашата сегашна дейност е комплексно усвояване на основни типове висококачествени радиотелефони от внос с последващо техническо и функционално адаптиране към нашите условия.С това се цели както осъществяване на съвместна работа, в съществуващи системи за радиовръзка, така и реализиране на нови системни проекти с модерна апаратура.

Аналогични приложения бяха намерени и у нас за продукцията на други водещи световни фирми като МОТOROLA, ZETRON, TAIT, SMARTRUNK, SIMOCO и др.

Като се прибави към това и гарантираната комплексна сервизна поддръжка, то получените професионални резултати са оценени високо от фирмите производителки, и на фирмата е предоставена възможността да бъде не само дистрибутор, а с наличния технически потенциал да стане и съпроизводител на УКВ техника.

Понастоящем фирмата е единственият производител на мобилни и портативни радиотелефони в честотните диапазони 50 MHz и 300 MHz, като за база са взети високотехнологични изделия от внос. Като се прибавят към тях и директните приложения в най-масово използваните честотни диапазони 136-174 и 400-470MHz, то понастоящем фирма “ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ” като инженерингова организация е в състояние да осъществи проектиране, разработка и изграждане на най-разнообразни по функция и конфигурация УКВ системи за двупосочна и еднопосочна радиовръзка във всички честотни диапазони за наземни връзки.

Натрупаният технически опит, кадровият потенциал и завоюваното доверие на водещите фирми позволиха реализирането на редица съвременни проекти на системи за радиовръзка, които в резюме могат да бъдат систематизирани така:

– Диспечерски системи с микропроцесорно управление (със и без селективно повикване)

– Дуплексна и симплексна аналогова ретранслация

– Локални системи за еднопосочна връзка (пейджинг системи) с цифрова и буквено-цифрова индикация по стандарта POCSAG, с управление от пулт, телефон и РС, със симплексна 1-, 2- и 3-кратна ретранслация, регистрация на съобщенията.

– Полуавтоматизирани системи за радиовръзка (телефонни интерфейси) с 1 и 2 линии, база данни, приоритети, селективно повикване.

– Децентрализирани системи за автоматична радиовръзка – SMARTRUNK II с разработен от фирмата логически модул за радиотелефони MAXON.

– Централизирани автоматизирани системи за радиовръзка по протокол МРТ 1327/1343.

1 система Condor/Fylde – MOTOROLA

1 система TAIT (Пилотен проект на Дирекция “Свръзки” – МВР)

1 система MAXON TRUNKNET

Радиосистемите се изграждат изцяло от надеждна и качествена радиоапаратура от водещите световни фирми като MAXON; MOTOROLA; SIMOCO; TAIT и др.

Основната част от реализираните радиосредства и системи за радиовръзка са предназначени за службите на МВР (НСП; НСПАБ; НСЖ; СОТ и др.).

Независимо от преимущественото използване на високотехнологична апаратура, внасяна от чужбина, неотменна наша задача остава използването на български изделия, ноу-хау и пр. Така например в антенните системи и съоръжения фирмата използва изделията на известните не само в България фирми “ИНМАК-2000” и “ИКОР”. По редица системи се работи съвместно с изтъкнати специалисти от други фирми.

На базата на собствени разработки се произвеждат цял ред интерфейсни устройства:

– Симплексен аналогов ретранслатор SP1

– Симплексен цифров ретранслатор SP2 (за пейджинг системи)

– Телефонен интерфейс(подобен на ZR350)

Нашата фирма е една от първите и основни дистрибутори на абонатни радиотелефони на фирмата MAXON с моделите MAXON NMT 450i и MAXON 2450. Последователно с разширение на потреблението на горните средства беше поета и пълната им сервизна поддръжка. Аналогичен подход има фирма ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ за участие в общонационалната клетъчна цифрова радиотелефонна система GSM.

Какво предлага понастоящем фирма ЕЛЕКТРОН РАДИОКОМ:

– богат опит в областта на мобилните комуникации

– квалифициран персонал

– делови контакти в цялата страна с всички потребители на радиовръзки.

– делови контакти с чуждестранни партньори.